Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Wody i ścieki

Zakres badań wód obejmuje: wody podziemne, wody powierzchniowe oraz wody przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Laboratorium specjalizuje się także w badaniach fizykochemicznych ścieków, szczególnie ścieków oczyszczonych, ze składowisk odpadów oraz ścieków pochodzących z wód opadowych.
Pomiary, badania i ocena zgodności z wymogami są realizowane w oparciu o obowiązujące normy krajowe i międzynarodowe, własne procedury badawcze jak i stosowne przepisy prawne.

W laboratorium wykonywane są badania na potrzeby:
 • monitoringu i kontroli jakości wód podziemnych i powierzchniowych
 • oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • oceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
 • oceny ścieków i wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi
 • agresywności wody w stosunku do betonu

Zakres badań wód i ścieków obejmuje m.in:

 • aniony (chlorki, siarczany, wodorowęglany, fluorki, azotany, azotyny, fosforany)
 • kationy (amoniak, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, mangan oraz pozostałe metale)
 • parametry fizykochemiczne: dwutlenek węgla wolny i agresywny, zapach, mętność, barwa, BZT, ChZT, detergenty, fosfor ogólny, azot ogólny, ogólny węgiel organiczny, fenole, cyjanki, pH, przewodność, siarczki, substancje rozpuszczone, sucha pozostałość, tlen rozpuszczony, zasadowość, kwasowość, chlor, krzemionka, twardość ogólna, węglanowa i niewęglanowa i wiele innych
 • związki organiczne: fenole, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), węglowodory aromatyczne (BTEX), węglowodory ropopochodne (TPH), polichlorowane bifenyle (PCB) itp.
 • metale i inne pierwiastki  (Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn, S, P, Hg)

 Działalność badawcza prowadzona jest zgodnie z wymogami systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poświadczeniem wprowadzenia systemu zarządzania jest certyfikat nr AB 432 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zaznaczone badania objęte są akredytacją PCA. Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się w zakładce "do pobrania".

Do prawidłowego wykonywania badań wykorzystywany jest m.in. następujący sprzęt pomiarowo-badawczy:

 • chromatograf gazowy
 • chromatograf cieczowy HPLC
 • spektrometr ICP-OES
 • spektrofotometry
 • konduktometr
 • potencjometr
 • komory cieplne
 • wagi analityczne
 • biurety cyfrowe
 • piece muflowe
 • szkło miarowe i pipety klasy A
 • itp.