Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Ochrona środowiska

Laboratorium wykonuje badania fizykochemiczne z dziedziny Ochrony Środowiska. Zakres badań obejmuje grunty, gleby, wody i ścieki.
W laboratorium wykonywane są badania na potrzeby:
 • oceny jakości standardów gleby i ziemi
 • monitoringu składowisk odpadów
 • oceny ścieków i wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi
 • substancji niebezpiecznych, których potencjalnym źródłem są kruszywa stosowane w budownictwie drogowym
 • monitoringu i kontroli jakości wód podziemnych i powierzchniowych

W badaniu skażeń wód i gleby szczególne znaczenie mają metale, zwłaszcza metale ciężkie (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg) oraz związki organiczne tj: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), węglowodory aromatyczne (BTEX), węglowodory ropopochodne (TPH), polichlorowane bifenyle (PCB) itp.

Laboratorium posiada akredytację na badanie metali w gruntach w zakresie: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn oraz na badanie pierwiastków w wodach i ściekach w zakresie: Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn, S, P. Pozostałe akredytowane badania wód i ścieków znajdują się w zakładce "Wody i ścieki"

Działalność badawcza prowadzona jest zgodnie z wymogami systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zaznaczone badania objęte są akredytacją PCA. Poświadczeniem wprowadzenia systemu zarządzania jest certyfikat nr AB 432 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.  Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się w zakładce "do pobrania".

Do prawidłowego wykonywania badań wykorzystywany jest m.in. następujący sprzęt pomiarowy i badawczy:

 • chromatograf gazowy
 • chromatograf cieczowy HPLC
 • spektrometr ICP-OES
 • spektrofotometry
 • konduktometr
 • potencjometr
 • komory cieplne
 • wagi analityczne
 • biurety cyfrowe
 • piece muflowe
 • szkło miarowe i pipety klasy A
 • itp.