Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Kruszywa

Laboratorium wykonuje szeroki asortyment badań kruszyw stosowanych jako materiał budowlany. W ramach współpracy z kopalniami wykonywane są wstępne badania typu oraz badania okresowe w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji.

Badania wykonywane na potrzeby Zakładowej Kontroli Produkcji

PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13139 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13450 - Kruszywa na podsypkę kolejową.

Pozostałe badania według norm polskich:

PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-11110:1996 - Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie drogowym.          

Na podstawie indywidualnego zamówienia Laboratorium wykona także badania według innych norm wskazanych przez zleceniodawcę.

Działalność badawcza prowadzona jest zgodnie z wymogami systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poświadczeniem wprowadzenia systemu zarządzania jest certyfikat nr AB 432 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się w zakładce "do pobrania".

Do prawidłowego przeprowadzenia badań wykorzystywane są min. takie urządzenia jak:

 • bęben Los Angeles - do określenia odporności kruszyw na rozdrabnianie
 • bęben MicroDevala - do określenia ścieralności kruszyw
 • prasy hydrauliczne - do określenia wytrzymałości kruszyw na miażdżenie
 • komorę termiczną - do oznaczenia szoku termicznego kruszyw
 • zestawy sit - do określenia składu granulometrycznego i zawartości pyłów
 • zestaw sit prętowych - do określenia wskaźnika płaskości
 • zestaw do badań jakości pyłów metodą błękitu metylenowego
 • zestaw do oznaczenia gęstości i nasiąkliwości ziarn
 • zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego
 • komorę próżniową
 • komory chłodnicze z regulowaną temperaturą - do badania odporności kruszyw na przemarzanie (mrozoodporność)
 • oraz wstrząsarki, wagi, komory cieplne itp.