Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Geotechnika

Laboratorium wykonuje szereg badań geotechnicznych na potrzeby różnych gałęzi budownictwa oraz geologii inżynierskiej, dysponując przy tym specjalistycznym sprzętem.

Dla gruntów wykonywane są między innymi następujące oznaczenia:

 • skład ziarnowy (analiza sitowa i areometryczna)
 • wilgotność
 • pojemność sorpcyjna
 • części organiczne
 • gęstość właściwa i objętościowa
 • granice konsystencji (płynności i plastyczności)
 • granica skurczalności
 • wskaźnik porowatości
 • wskaźnik pęcznienia
 • wskaźnik konsystencji i wskaźnik plastyczności
 • stopień plastyczności
 • ciśnienie pęcznienia
 • rozmakanie gruntu
 • stopień zagęszczenia
 • moduł ściśliwości pierwotny i wtórny
 • wytrzymałość gruntów na jednoosiowe ścinanie
 • wytrzymałość gruntów na trójosiowe ścinanie
 • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego i wilgotność optymalna
 • kapilarność bierna
 • wodoodsączalność gruntów
 • wodoprzepuszczalność gruntów spoistych oraz sypkich
 • agresywność gruntu w stosunku do betonu
 • badania chemiczne

Działalność badawcza prowadzona jest zgodnie z wymogami systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poświadczeniem wprowadzenia systemu zarządzania jest certyfikat nr AB 432 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zaznaczone badania objęte są akredytacją PCA. Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się w zakładce "do pobrania".

Do prawidłowego przeprowadzenia badań wykorzystywane są m.in. takie urządzenia jak:

 • aparaty trójosiowego ścinania do oznaczania kąta tarcia wewnętrznego i kohezji z możliwością pomiaru ciśnienia porowego i drenażu (met. UU, CU, CD),
 • aparaty bezpośredniego ścinania służące do określenia kąta tarcia wewnętrznego i kohezji, z możliwością wyboru szybkości przemieszczenia poziomego
 • aparaty Proctor`a do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego
 • edometry do oznaczania modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego przy obciążeniu pionowym do 1,6 MPa
 • aparaty do oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów
 • zestawy sit umożliwiające określenie składu ziarnowego gruntów sypkich
 • zestawy do badania składu ziarnowego gruntów spoistych met. pomiaru gęstości roztworu za pomocą areometru
 • aparaty Casagrande'a i aparaty stożkowe do oznaczania granic konsystencji gruntów spoistych (granic Atterberga)
 • penetrometr stożkowy
 • szereg urządzeń umożliwiających określenie innych parametrów takich jak: kapilarność bierna, wskaźnik pęcznienia, ciśnienie pęcznienia, wodoodsączalność, wilgotność, gęstość właściwa, gęstość objętościowa, kurczliwość, części organiczne i inne.