Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Akredytacja

W maju 2003 r. Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał oficjalnie spełniło wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 i uzyskało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego numer AB 432 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). PCA potwierdza, że Laboratorium stosujące się do wymagań w/w normy, posiada system zarządzania, jest kompetentne technicznie i zdolne do uzyskiwania wyników miarodajnych.

Laboratorium posiada akredytację na wybrane analizy z następujących obszarów badawczych:

-wody i ścieki

-kruszywa

-materiały skalne

-grunty budowlane

-węgiel brunatny

Posiadanie certyfikatu, jak również coroczne audity PCA obligują nas do dbałości o poziom świadczonych usług, jak również doskonalenie pracy kadry kierowniczej i personelu badawczego.

Praca zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 ułatwia współpracę pomiędzy laboratoriami, a innymi organizacjami, jak również wspiera wymianę informacji i doświadczeń oraz harmonizację norm i procedur.  Zapewnia to Zleceniodawcy najwyższy poziom świadczonych usług.

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

Kierownictwo Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał deklaruje, że obowiązujący w Laboratorium systemem zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorium prowadzi działalność zgodnie z wprowadzonym systemem zarządzania.
Realizując politykę jakości oraz stosując dobrą praktykę, Laboratorium dąży do uzyskania i utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Nazym celem jest zdobycie i utrzymanie zaufania klientów poprzez stworzenie wizerunku Laboratorium jako profesjonalnego dostawcy specjalistycznych usług badawczych, zachowanie liczącej się pozycji na rynku usług badawczych oraz poszerzenie kręgu zleceniodawców. Podnoszenie prestiżu Laboratorium na rynku usług krajowych i zagranicznych realizujemy poprzez stosowanie systemu zarządzania.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialnym za system zarządzania w Laboratorium jest Pełnomocnik ds. Jakości w Laboratorium.
Personel Laboratorium jest zapoznany z wprowadzonym systemem zarządzania oraz aktualnymi metodykami badawczymi i jest zobowiązany do przestrzegania procedur i metodyk badawczych.
Personel jest świadomy istoty i ważności swoich działań oraz tego, jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania.
Kierownictwo Laboratorium odpowiedzialne jest za wybór metod badawczych i dostosowywanie ich do aktualnych wymagań klientów.